Návštěvní řád

hradu Trosky

Pokyny pro návštěvníky

Podmínky návštěvního provozu na památkových objektech Národního památkového ústavu v době šíření COVID-19

V souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru platí pro návštěvníky areálů památek další zpřísněné pokyny nad rámec obecně vydaných návštěvních řádů. Při nedodržení pokynů pro návštěvníky nebude návštěvník do areálu vpuštěn nebo může být z areálu bez náhrady vykázán, a to i přes to, že má uhrazené vstupné.

1) Zakazuje se vstup osob podléhajících karanténě nebo osob se zdravotními potížemi odpovídajícími virové infekci (horečka, kašel, dušnost, bolest svalů aj.) do areálů památkových objektů včetně parků a zahrad.

2) Návštěvník je povinen vstupovat do areálu výhradně se zakrytými dýchacími cestami (rouška, respirátor, šála, štít na obličej apod.) a mít je zakryté po celou dobu pobytu v areálu památkového objektu (zahrada, park, hrad, zámek apod.) v souladu s vládními opatřeními proti šíření koronaviru.

3) Návštěvník bez zakrytí dýchacích cest nebude vpuštěn na prohlídku a to i přesto, že bude mít platnou vstupenku. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného.

4) Návštěvník, který v souladu s pokyny vlády nemusí ze zdravotních důvodů nosit roušku, je povinen tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením.

5) Návštěvník je povinen dodržovat rozestupy v délce 2 m, vyjma osob sdílejících společnou domácnost.

6) Zakazuje se shlukování osob, a to jak v parcích a zahradách, nádvořích a dalších venkovních i vnitřních prostorech, tak především v místech před toaletami, na pokladnách, před výdejními okénky občerstvení, před výdejními automaty a v místech prodeje upomínkových předmětů. Návštěvníci musí udržovat odstup minimálně 2 m. Konzumace občerstvení je možná minimálně 10 m od výdejního okénka.

7) Návštěvník je povinen před vstupem do míst prodeje (pokladny, návštěvnická centra apod.) a WC použít desinfekci rukou.

8) Je upřednostňován bezhotovostní prodej (on-line prodej nebo platba pomocí platebního terminálu).

9) Návštěvník je povinen dodržovat další pokyny zaměstnanců NPÚ, v  opačném případě může být vykázán z areálu zaměstnancem správy památkového objektu bez nároku na vrácení vstupného.

 

Národní památkový ústav,

územní památková správa na Sychrově

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Státní hrad Trosky (dále jen „objekt“)

 

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

Areálem se rozumí celý památkový objekt, tedy všechny budovy, nádvoří, komunikace, park, zahrady a další části objektu (dále jen „areál“). Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu.

Areál se podle přístupnosti dělí na tři části:

 1. části objektu volně přístupné veřejnosti v návštěvní době objektu

 2. části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného tzv. „prohlídkové okruhy“

 3. části objektu veřejnosti nepřístupné

 

Článek 2 - ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Pokladna objektu je v návštěvní dny otevřena od 9:00 do 16:00 hodin v dubnu, září a říjnu, do 16:30 v květnu a do 17:30 hodin v červnu až srpnu.

 2. Čas zahájení jednotlivých prohlídek a aktuální informace o prohlídkových okruzích jsou uvedeny v pokladně objektu a na webových stránkách: www.hrad-trosky.eu

 3. Hrad není rozdělen do prohlídkových okruhů. Po zaplacení vstupného má návštěvník přístup do celého hradu.

 4. Případné intervaly mezi jednotlivými prohlídkami určuje správa památkového objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i objektu samotného je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků.

 

Článek 3 - VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku zpoplatněných částí areálu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanovuje cenový výměr platný pro příslušný rok vydaný Národním památkovým ústavem, územní památkovou správou na Sychrově. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu.

 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku).

 3. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.

 4. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

 

Článek 4 - PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Při prohlídce exteriérů a interiérů návštěvníci věnují zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která odpovídají historické podstatě památkového objektu. Zvýšenou opatrnost vyžaduje případný pohyb v pantoflích. Návštěvník je povinen v nejvyšší míře dbát o bezpečnost svoji, svých dětí a případně dalších jemu svěřených osob. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě je návštěvník povinen dbát o zvýšenou opatrnost před pádem větví, kamenů, sněhem a náledím.

 2. Z důvodu nepříznivého počasí nebo kritických technických problémů, může správa památkového objektu část objektu uzavřít.

 3. Dětem do 15 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.

 4. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě a pouze v případě, že není možno cizojazyčný výklad zajistit průvodcem památkového objektu, cizojazyčným textem nebo případně poskytovanými audiozařízeními. Při tlumočení je třeba vždy dbát na etiketu a zásady slušného chování vůči ostatním návštěvníkům.

 

Článek 5 - OCHRANA A BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v objektu pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je areál neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle zákona a obecně závazných předpisů.

 2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem.

 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do areálu objektu zcela zakázán.

 4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu.

 5. V interiérech památkového objektu je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu. Kouření v exteriérech může být dále upraveno specifickým ustanovením tohoto návštěvního řádu.

 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do interiérů objektu jakékoli chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.

 7. Do instalovaných interiérů a do vybraných exteriérů, jako jsou schodiště a věže, je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, taškami, deštníky a zvířaty.

 8. V okamžiku zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách památkového objektu, povinni podrobit se veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčkat příjezdu Policie ČR a dbát jejích pokynů (případně i osobní prohlídky provedené příslušníky Policie ČR).

 9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho kulturní mobiliář, park či zahradu i jiný majetek v areálu. Zejména je zakázáno:

  1. dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;

  2. během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny;

  3. rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu. Nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;

  4. vhazovat cokoli za hradební zdi nebo z věží, trhat květiny, sbírat plody, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, tábořit v areálu, vylepovat zde plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity a jinak narušovat klid a pořádek a krmit nebo jakkoliv rušit, či obtěžovat zvířata chovaná, nebo volně žijící zvěř a ptactvo v areálu;

  5. jezdit v areálu objektu jakýmikoli jednostopými nebo dvoustopými vozidly (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky). Jízdní kola lze v areálu odkládat pouze na k tomu vyhrazených místech.

  6. parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory a veřejná parkoviště;

  7. dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.

 10. Volný pohyb psů a jiných zvířat v areálu není dovolen, jejich přístup do památkového objektu je zakázán.

 11. V interiérech památkového objektu, či případně dalších vyznačených prostorách areálu je fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace za užití blesku, stativu, selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky zakázáno. Jakékoli fotografie, video či jinou dokumentaci pořízené v areálu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez písemného povolení Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.

 12. V celém areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.

 13. Geocaching a s tím spojené aktivity a pořádání jiných zážitkových her a her v přírodě je povoleno pouze se souhlasem vedoucího správy památkového objektu.

 

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Kouření je povoleno pouze na vymezených místech.

 2. Vnášení bicyklů je zakázáno.

 3. Psům a jiným domácím mazlíčkům je vstup do areálu hradu zakázán. Výjimkou jsou pouze vodící psi.

 4. Močení či jakékoliv další znečišťování památkového objektu a všech jeho částí je z hygienických a estetických důvodů přísně zakázáno.

 5. Lézt na hradební zdi a skalní masivy je v zájmu bezpečnosti návštěvníků zakázáno.

 6. Odhazování odpadků mimo odpadkové koše je zakázáno.

 7. Správa hradu Trosky nenese odpovědnost za poškození či odcizení volně odložených zavazadel.

 8. Jakékoliv porušení výše uvedených pravidel může být důvodem k vykázání z areálu hradu bez náhrady vstupného.

 

Článek 7 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly či připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně na e-mail trosky@npu.cz. Návštěvník má možnost svojí pochvalu, připomínku či dotaz vyjádřit ústně, písemně či telefonicky a obrátit se na Národní památkový ústav, územní památkovou správu na Sychrově, Zámek č. p. 3, Sychrov, 463 44, k rukám Mgr. Lucie Bidlasové, případně e-mailem bidlasova.lucie@npu.cz

 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v areálu odpovídá návštěvník Národnímu památkovému ústavu resp. správě památkového objektu dle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Národní památkový ústav neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.

 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit vedoucí správy památkového objektu.

 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 23. května 2017 a současně se ruší dosavadní návštěvní řád.

Ing. Lubomír Martinek, správa památkového objektu, vedoucí správy státního hradu Trosky

PhDr. Miloš Kadlec, Národní památkový ústav, ředitel územní památkové správy na Sychrově

ke stažení